Bodemonderzoek

 

Bodemonderzoek in het kader van het bodemsaneringsdecree.

Bodemsanering wordt vanuit milieu-technisch oogpunt in volgende fasen onderverdeeld:
oriënterend bodemonderzoek - beschrijvend bodemonderzoek - sanering. LABOREX kan instaan voor de monstername bij zowel het oriënterend bodemonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek als bij het bodemonderzoek in het kader van het grondverzet. LABOREX kan instaan voor de aflevering van een door OVAM erkend oriënterend- en beschrijvend bodemonderzoek. In het kader van het grondverzet kan LABOREX instaan voor de opmaak en de aanvraag tot conformverklaring van een technisch verslag.

Beschrijvend bodemonderzoek

 

Als er wordt overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek, als er uit het georiënteerd bodemonderzoek blijkt dat er verontreininging is opgetreden. In dit onderzoek wordt de vervuiling afgeperkt, zowel in horizontale- als vertikale richting, wordt door middel van een risico-analyse gepeild naar het gevaar voor mens- en milieu. Er wordt een saneringsvoorstel opgemaakt, indien uit de risico-analyse blijkt dat een sanering noodzakelijk is.

Sanering

 

In deze fase wordt effectief overgegaan tot de sanering van het terrein.

Grondverzet - Technisch Verslag

 

Voor een opmaak van een technisch verslag is het verplicht, wanneer een grondverzet groter is dan 250 m³. Milieuhygiënische kwaliteit van het uitgraven of uit de bodem te graven, zijn de troeven van een technisch verslag.

Bodemonderzoek
Bodemsanering & milieustudies
Grondonderzoek
Boringen
Kernboringen
Oriënterend bodemonderzoek